ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Giant Hill Agency Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 12. C. ép., cégjegyzékszám: 01-09-421047, adószám: 32379954-2-41, képviseli: Tóth Ádám Ferenc, ügyvezető önállóan),


 • PREAMBULUM


Jelen dokumentum tartalmazza és rögzíti Giant Hill Agency Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 12. C. ép., cégjegyzékszám: 01-09-421047, adószám: 32379954-2-41, képviseli: Tóth Ádám Ferenc, ügyvezető önállóan (a továbbiakban: „Giant Hill Kft..”) üzletszerű gazdasági tevékenységének kereteit, az általa nyújtott szolgáltatások részletes meghatározását, szerződéskötési folyamatának részletszabályait, ügyfeleivel megkötésre kerülő egyedi megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseket. A jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) rögzített rendelkezések irányadóak a Giant Hill Kft., mint közvetítő és tanácsadó, valamint harmadik személyek, mint megbízók között létrejött jogviszonyok tekintetében. A szolgáltatások teljesítésére minden esetben a Giant Hill Kft. és a harmadik személy között létrejött megbízási szerződés alapján kerül sor azzal, hogy az megbízási szerződésben foglalt rendelkezések és a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok együttesen képezik a Felek teljes megállapodását.


Jelen ÁSZF 2022. február 10. napjától kezdődően visszavonásig hatályos.


 • DEFINÍCIÓK


ÁSZF jelenti: Giant Hill Kft. Ingatlanértékesítő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1068 Budapest, Király utca 102.;) jelen dokumentumban részletesen meghatározott általános szerződési feltételeit.


Megbízási Szerződés jelenti: Az Giant Hill Kft. és a megbízó, mint ügyfél (a továbbiakban: ”Ügyfél”) között írásban létrejött olyan szerződést, amely részletesen tartalmazza a Giant Hill Kft. által elvégzendő Szolgáltatások főbb formai és tartalmi elemeit, a Megbízási Díjat és teljesítési határidőt.


Értesítési cím jelenti: Az Giant Hill Kft. székhelyét, valamint a info@gianthill.hu email címet.


Fél vagy Felek jelenti: Giant Hill Kft. és az Ügyfél külön-külön, vagy együttesen.


Megbízási díj jelenti: a Giant Hill Kft. és az Ügyfél között létrejött Megbízási Szerződésben, a Giant Hill Kft. által nyújtott Szolgáltatások ellenértékeként kölcsönösen megállapított díjat, amely a Giant Hill Kft. illeti.


Pp. jelenti: a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény.


Ptk. jelenti: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.


Ügyfél jelenti: természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személynek nem minősülő olyan jogalany, aki a Giant Hill Kft.-vel Megbízási Szerződést köt.


Tranzakció jelenti: Ügyfél által megjelölt ingatlan megvásárlására, eladására, bérbeadására, bérbevételére vonatkozó olyan ügylet, amelyet az Ügyfél a Giant Hill Kft. igénybevételével kíván megvalósítani, ide értve azon esetet is, amely az Ingatlan tulajdonló gazdasági társaság üzletrészeit érinti.


 • DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 •  
 • A Giant Hill Kft. a Megbízási Szerződésben foglalt rendelkezések szerint számlát állít ki az Ügyfél részére. A Giant Hill Kft. jogosult a szolgáltatásokat bármikor felfüggeszteni, ha az által kiállított számla esedékessége lejárt és a fizetés nem történt meg. Ebben az esetben a Giant Hill Kft. tájékoztatja az Ügyfelet a szolgáltatás nyújtásának módosított ütemezéséről, amelynek megfelelően a Giant Hill Kft. folytatja a munkát a lejárt követelés kifizetését követően. A Giant Hill Kft. és az Ügyfél vállalják, hogy közösen próbálnak megoldást találni a lejárt összegek kapcsán a szolgáltatások felfüggesztése előtt.
 •  
 • Ha az Ügyfél késedelembe esik a kifizetéssel, akkor a Giant Hill Kft. minden megkezdett késedelmes nap után a fennálló összeg kapcsán késedelmi kamatra jogosult a Polgári Törvénykönyv 6:155 §-a alapján. Amennyiben a számára a fizetési késedelem kapcsán behajtási, illetve perköltség merül fel, úgy ezeket a költségeket a Giant Hill Kft. egy külön számlán áthárítja az Ügyfélre.
 •  
 • Abban az esetben, ha a számlázott összeg vita tárgya, akkor az összeg nem vitatott része fizetendő az Ügyfél által. A Giant Hill Kft. által nyújtott szolgáltatásokra, illetve az azok kapcsán kivetett minden adóért, így az ÁFA-ért, a forgalmi és használati adókért, a forrásadóért, valamint minden más hasonló adóért (leszámítva a Giant Hill Kft. jövedelemadóit és vagyonadóit) az Ügyfél felel.
 •  
 • Felek megállapodnak, hogy a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízott részére, a Szolgáltatások teljesítésével összefüggésben igazoltan felmerült valamennyi költséget (ideértve, valamennyi olyan költséget amely a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben igazoltan felmerült akkor is, ha jelen Megbízási Szerződés nem tartalmazza), készkiadást, díjat, utazási költséget, amelyeket a Megbízó előzetesen jóváhagyott.
 •  
 • A Megbízó sikeres tranzakció esetén az ingatlan, vagy az azt tulajdonló gazdasági társaság teljes vételárának, bérleti díjánk első részletének megfizetését követő 15 (tizenöt) napon belül köteles a Megbízott részére díjat, sikerdíjat, és költségeket maradéktalanul megfizetni.
 •  
 • Amennyiben a Megbízó a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, akkor a késedelmi kamat fizetésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A fentiekben részletezett teljesítések a Megbízott bankszámláján történő jóváírással minősülnek megfizetettnek.
 •  
 • KIZÁRÓLAGOSSÁG
 •  
 • A Giant Hill Kft. szolgáltatásait kizárólagos, félkizárólagos és nem kizárólagos megbízás keretében nyújta szerződött ügyfelei részére.
 •  
 • Kizárólagos megbízás esetén az Ügyfél vállalja, hogy a jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés hatálya alatt az Ingatlannal semmilyen, a megbízás megvalósulását korlátozó vagy meghiúsító módon nem rendelkezik. Vállalja továbbá, hogy a jelen ÁSZF és Megbízási Szerződés hatálya alatt nem ad a Giant Hill Kft.-n kívül más személynek az Ingatlan értékesítésére megbízást, az esetlegesen fennálló ilyen megbízásokat a Megbízási Szerződés aláírásától számított 3 (három) napon belül megszünteti, egyben az Ingatlant maga sem értékesíti harmadik személyek részére. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Ingatlan tulajdonjogának átruházására a Giant Hill Kft. megkerülésével, a jelen pontjában foglalt kizárólagossági kikötés ellenére bármilyen jogcímen szerződést köt, úgy kötbér megfizetésére köteles a Giant Hill Kft. részére. A kötbér mértéke ebben az esetben a bruttó közvetítési díj 85%-nak, azaz nyolcvanöt százalékának megfelelő összeg.
 •  
 • Félkizárólagos megbízás esetén az Ügyfél vállalja, hogy a jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés hatálya alatt az Ingatlannal semmilyen, a megbízás megvalósulását korlátozó vagy meghiúsító módon nem rendelkezik. Vállalja továbbá, hogy a jelen ÁSZF és Megbízási Szerződés hatálya alatt nem ad a Giant Hill Kft.-n kívül más ingatlanközvetítő társaságnak vagy harmadik személynek az Ingatlan értékesítésére megbízást, az esetlegesen fennálló ilyen megbízásokat a Megbízási Szerződés aláírásától számított 3 (három) napon belül megszünteti. Félkizárólagos megbízás esetén az Ügyfél jogosult az Ingatlant maga értékesíteni. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Ingatlan tulajdonjogának átruházására a Giant Hill Kft. megkerülésével, a jelen pontjában foglalt félkizárólagossági kikötés szerződést köt, úgy kötbér megfizetésére köteles a Giant Hill Kft. részére. A kötbér mértéke ebben az esetben a bruttó közvetítési díj 50%-nak, azaz ötven százalékának megfelelő összeg.
 •  
 • Nem kizárólagos megbízás esetén az Ügyfél a jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés hatálya alatt a tárgyi Ingatlant korlátozásmentesen értékesíthető harmadik személyek részére, egyben a Giant Hill Kft.-n kívül más ingatlanközvetítő társaságnak vagy harmadik személynek is adhat az Ingatlan értékesítésére vonatkozóan megbízást. Fentiek értelmében a jelen pontban rögzített esetben sem részben sem egészben nem terheli kötbér fizetési kötelezettség.

 

 •  
 • GIANT HILL KFT. KÖTELEZETTSÉGEI
 •  
 • A Giant Hill Kft.  vállalja, hogy a szolgáltatásait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek és a Megbízási Szerződésre vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően végzi.

 

 • ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 •  
 • Az Ügyfél és vezetősége felelős az Ügyfél tevékenységeinek azonosítására, és annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek a Magyarországon hatályos törvényi és egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
 •  
 • Ügyfél köteles a Tranzakcióra vonatkozó üzleti, jogi, műszaki és pénzügyi adatok, megfelelő határidőben történő biztosítására. Giant Hill Kft.-t a szolgáltatott adatok, információk hitelessége, érvényessége tekintetében ellenőrzési kötelezettség nem terheli, melynek alapján az adatok, információk valótlanságából származó valamennyi felelősség az Ügyfelet terheli.
 •  
 • Ügyfél fentieken túl is a megbízás teljes időtartama alatt biztosítja a Tranzakció sikeres lebonyolításához szükséges együttműködést, és rendelkezésre bocsát minden szükséges dokumentumot ennek érdekében.
 •  
 • Ügyfél gondoskodik továbbá, hogy a Tranzakcióval kapcsolatos minden szükséges felhatalmazással, jóváhagyással és hozzájárulással rendelkezzen, egyben tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a Giant Hill Kft. által nyújtott szolgáltatások teljesítésére vagy a Tranzakció megvalósítására hátrányos következményekkel járna.
 •  
 • Ügyfél köteles tájékoztatni a Giant Hill Kft.-t azon potenciális vevőkről, harmadik személy befektetőkről (a tranzakció jellegétől függően), akikkel az Ügyfél, vagy bármely más tanácsadó korábban tárgyalást folytatott vagy megkeresett. Ügyfél köteles továbbá a fentieken túl is minden lényeges és szükséges információt megadni a Giant Hill Kft. számára a Tranzakció lebonyolítása érdekében harmadik személyekkel folytatott tárgyalásokhoz.
 •  
 • KÖZREMŰKÖDŐ
 •  
 • A Megbízott a Megbízási Szerződés teljesítése során harmadik személy közreműködőt vehet igénybe, a Megbízó megfelelő tájékoztatása mellett. A Giant Hill Kft. a jogosan igénybe vett Közreműködőért úgy felel, mintha a feladatot maga végezte volna. A Megbízási Szerződés alapján a Közreműködő és az Ügyfél között nem jön létre jogviszony, így a Közreműködő felé kizárólag a Giant Hill Kft. tartozik bármilyen jellegű felelősséggel vagy kötelezettséggel.

 

 • KÖZLEMÉNYEK

 

 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tranzakcióra vonatkozó valamennyi közlemény, nyilvános adat, és dokumentum, pontos és hiteles tájékoztatást kell, hogy tartalmazzon, melynek alapján a nevezett dokumentumokban való adatok hitelessége, érvényesség és valódisága kulcsfontosságú, mind az Ügyfél, mind a Giant Hill Kft. számára.
 •  
 • Ügyfél már jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a Giant Hill Kft. jogosult a Tranzakció sikeressége esetén referenciaként megjelölni az érintett Tranzakciót, egyben social média felületén, folyóíratban, szaklapban, egyéb médiumban elhelyezni a Giant Hill Kft. által a Tranzakcióval összefüggő szolgáltatásokat, egyben közölni a szolgáltatásaival kapcsolatos releváns információkat.
 •  
 • A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 •  
 • Felek rögzítik, hogy a Giant Hill Kft. felelős az általa nyújtott szolgáltatások során az Ügyfélnek okozott károkért, gondatlan károkozásért a felelőssége azonban nem haladhatja meg a Megbízási Szerződésben meghatározott és már megfizetett Megbízási Díjat.
 •  
 • A Giant Hill Kft. nem felel semminemű nyereségvesztésért, illetve harmadik feleknek az Ügyféllel, annak bármely leányvállalatával, tisztviselőjével, igazgatójával, alkalmazottjával, megbízottjával vagy képviselőjével szemben támasztott kárigényéért, még abban az esetben sem, ha a kár indokoltan előrelátható volt, illetve az Ügyfélnek a tudomására jutott, hogy az Ügyfélnek harmadik fél kárigénye következtében vesztesége keletkezhet.
 •  
 • A Giant Hill Kft. semmilyen körülmények között nem felel az Ügyfél vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása által okozott kárért, illetve olyan veszteségért, mely az Ügyfél vagy az Ügyfél érdekében eljáró bármely személy, vagy harmadik fél gondatlansága, rosszhiszemű magatartása, mulasztása vagy téves tájékoztatása következtében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. E rendelkezés alkalmazásában az Ügyfél érdekében eljáró személy olyan természetes és jogi személyeket jelöl, amelyek/akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az Ügyfél vállalkozás vezetésében, irányításában, és/vagy közvetve vagy közvetlenül részesednek a vagyonából, valamint olyan gazdálkodó szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat és egyéb szervezeteket, melyek vezetésében vagy irányításában a Ügyfél közvetve vagy közvetlenül részt vesz, illetve melyek vagyonából közvetve vagy közvetlenül részesedik, valamint az Ügyfél alkalmazottait és megbízottjait.
 •  
 • A Giant Hill Kft. felelőssége nem terjed ki olyan kár vagy veszteség esetére, amely a Giant Hill Kft. által a jogi rendelkezések értelmezésének következtében keletkezett, feltéve, hogy az értelmezés az annak keletkezésekor vagy a teljesítésben való használatakor általánosan elfogadott és alkalmazott szakmai irányelvek alapján történt.
 •  
 • Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Giant Hill Kft. nem köteles megtéríteni az Ügyfél kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkat. Jelen pont ugyanakkor nem érinti a Giant Hill Kft. jogszabály alapján fennálló felelősségét. Ügyfél elfogadja, hogy a Giant Hill Kft. nem vállal felelősséget az olyan okból bekövetkezett károk tekintetében, amelyek az Ügyfél által biztosított információk, adatok valótlanságából, hiányosságából, vagy hibájából erednek. A Giant Hill Kft.-vel szembeni igények elévülése – amennyiben jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – a kártérítési igényt megalapozó esemény bekövetkezésétől számított 1 év.
 •  
 • Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy a jelen ÁSZF és/vagy Megbízási Szerződés súlyos megszegeséből eredő károk tekintetében kártérítési kötelezettséget vállal a Giant Hill Kft. és közreműködői irányába, amennyiben az az Ügyfél felróható okból, a Tranzakció sikeres lebonyolításával összefüggésben merült fel. Az Ügyfélnek felróható magatartásnak minősül különösen: i) ÁSZF és/vagy Megbízási szerződés súlyosan gondatlan megszegése; ii) szándékos megszegése; iii) az Ügyfél és a Giant Hill Kft. között létrejött megbízásra vonatkozó jogszabályi rendelkezése megsértése.
 •  
 • EGYÜTTMŰKÖDÉS
 •  
 • Felek a Megbízási Szerződés teljesítése során együttműködnek egymással, valamint a másik Felet a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják a Megbízási Szerződés teljesítése vonatkozásában felmerülő valamennyi lényeges körülményről, eseményről.
 •  
 • Ügyfél vállalja, hogy Giant Hill Kft.-nek az Ingatlan területére – előzetes egyeztetés után – bejutást biztosít a megtekintés idejére. Vállalja továbbá, hogy a Giant Hill Kft. ügyfelével tárgyalásokat csak a Giant Hill Kft. jelenlétében folytat továbbá, hogy a Giant Hill Kft. által a sikeres tranzakcióhoz szükségesnek vélt és kért adatokat biztosítja. Ennek alapján a Felek rögzítik, hogy az Ügyfélnek biztosítania kell a Tranzakció sikeres végrehajtásához szükséges valamennyi információt, így különösen, de nem kizárólagosan adózási, jogi, könyvelési, könyvvizsgálói, vagy bármely egyéb szakmai vagy technikai adatot. Felek rögzítik, hogy a Giant Hill Kft. az átvett adatok hitelességét, érvényességét, pontosságát nem köteles ellenőrizni.
 •  
 • Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Tranzakció érdekében szolgáltatott személyes- és az ingatlanra vonatkozó adatokat a Giant Hill Kft. az Ingatlan után érdeklődő ügyfele, a megkötendő szerződéssel érintett személyek (például szakértő és ügyvéd), illetve szerződött partnerei számára – a tranzakció előmozdítása és esetleges további szolgáltatások kiajánlása (pl. jogi tanácsadás, értékbecslés, műszaki/energetikai tanúsítvány készítése) céljából – átadja.
 •  
 • Felek - egymás érdekeit kölcsönösen szem előtt tartva – a Megbízási Szerződéssel összhangban együttműködnek, egymást kölcsönösen informálják, egymással szemben lényeges jogokat és tényeket nem hallgatnak el, a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségeinek változásait kölcsönösen és azonnal közlik egymás felé.  Ügyfél vállalja, hogy amennyiben tárgyi ingatlan tranzakciójával kapcsolatosan a kikötött feltételek, értékek tekintetében változtat, vagy az ingatlannal kapcsolatosan valamely jellemző (jogi, műszaki) megváltozik, úgy arról azonnal – legfeljebb 3 munkanapon belül - írásban tájékoztatja Giant Hill Kft.-t.
 •  
 • Felek vállalják, hogy bármilyen személyes jellegű akadályoztatás, vagy a Megbízási Szerződéshez kapcsolódó feladatok ellátását akadályozó bármely tényező felmerülése esetén egymást kölcsönösen, haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatják, melynek elmulasztása a Giant Hill Kft. részéről kárigény megnyílását jelentheti.
 •  
 • Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződésben foglalt Tranzakció kapcsán bemutatott befektetőt, beruházót, fejlesztőt, befektetői, beruházói, fejlesztői csoportot, Vevőt, sem annak csoportját, sem ezek leányvállalatait, kapcsolt és társvállalkozásait, tulajdonosait (belföldön és külföldön egyaránt) az Ügyfél sem közvetlenül, sem közvetve nem keresi fel, nem keresi meg, a Giant Hill Kft. előzetes tudta és írásbeli belegyezése nélkül.

 

 • TITOKTARTÁS
 •  
 • Felek bizalmasan kezelik a Megbízási Szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban megszerzett vagy bármilyen módon tudomásukra jutott bármely üzleti, gazdasági, bank- vagy egyéb titkot, valamint a másik Félre vagy ügyfeleire közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot, szellemi alkotást vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik Félnek érdeke fűződik. Üzleti titoknak minősülnek különösen a Megbízási Szerződés lényeges tartalmi elemei, a Felek belső ügyei, pénzügyi és gazdasági helyzete, valamint az üzleti partnereikre és ügyfeleikre vonatkozó bármely információ.
 •  
 • Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződésben foglalt Ingatlannal vagy az azt tulajdonló gazdasági társasággal kapcsolatban átadott és megismert adatokat, információkat, illetéktelen harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé sem részben sem egészben.
 •  
 • A Megbízási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően bizalmas információt, adatot és üzleti titkot képvisel különösen, de nem kizárólagosan, az Ingatlan és/vagy az azt tulajdonló gazdasági társaság bevételei, költségei, szerződési viszonyrendszerei, műszaki megoldásai, technikai adatok, az Ingatlan eredményével, az Ügyfél és a Giant Hill Kft. tevékenységével, kereskedelmi, üzleti partnereivel, ügyfeleivel, alkalmazottaival, megbízottaival kapcsolatos, értékesítési terveivel vagy bármely más módon a tevékenységükre vonatkozó információ, amely korábban nem került közzétételre vagy egyébként nem vált ismertté a nyilvánosság számára, továbbá minden olyan információ, melynek bizalmas jellegét a Felek egyező akarattal megállapítják. (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”).
 •  
 • Felek megállapodnak, hogy a Giant Hill Kft. által készített iratok, illetőleg az egyes Ingatlannal összefüggésben nyújtott tanácsadással kapcsolatban keletkezett dokumentumok tekinttében a jelen ÁSZF 10. szakaszában foglalt rendelkezéseket alkalmazzák, melynek alapján a Giant Hill Kft. kifejezetten nyilatkozik, hogy egyéb célra nem használja fel, illetve harmadik személyeknek nem adja át, tudomásukra nem hozza. Felek egyben rögzítik, hogy a jelen szakasz szerinti adatokat Bizalmas Információnak tekintik.
 •  
 • A Feleket a titoktartási kötelezettség a Megbízási Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig terheli.

 

 • SZELLEMI TULAJDONJOGOK
 •  
 • A Giant Hill Kft. által a szolgáltatások nyújtását megelőzően, illetve azok nyújtása során létrehozott dokumentumokkal kapcsolatos szerzői tulajdon és vagyoni jogok a Giant Hill Kft. illetik meg, beleértve többek között a teljes tranzakciós dokumentációt ezen belül is az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások eredményeként elkészült jelentéseket, írásos tanácsokat, leveleket, javaslatokat, illetve egyéb projekttermékeket (a továbbiakban: "Projekttermékek"). A Projekttermékek a Giant Hill Kft. tulajdonát képezik. A nyújtott szolgáltatásokért járó díj maradéktalan megfizetését követően a Giant Hill Kft. teljes körű, nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási jogot biztosít az Ügyfél részére a Projekttermékek használatára a jelen általános szerződési feltételekben, illetve a Projekttermékekben meghatározott célokra, a Megbízási Szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével. A Projekttermékek lehetséges használatát, valamint az engedély tárgyi és területi hatályát a Projekttermékek rendeltetése határozza meg.
 •  
 • A Giant Hill Kft. megillető jogokkal (ideértve többek között a szerzői jogokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat), valamint az üzleti tevékenysége keretében alkalmazott ismeretekre, koncepciókra, know-how-kra, módszerekre, technológiákra, eljárásokra, munkafolyamatokra és szaktudásra (beleértve azok módosításait) vonatkozó használati és közzétételi jogokkal kizárólag a Giant Hill Kft. rendelkezik, az Ügyfél pedig nem korlátozhatja vagy akadályozhatja ezeknek a jogoknak a Giant Hill Kft.-hez tartozó vállalkozások, illetve azok alkalmazottai által történő gyakorlását. Az Ügyfél által a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében átadott anyagokhoz kapcsolódó tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok az Ügyfél tulajdonában maradnak. Az Ügyfél tudomásul veszi és elismeri, hogy a Megbízási Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása során a Giant Hill Kft. általános tudásra, tapasztalatra, szaktudásra és ismeretekre tehet szert, és a Giant Hill Kft. az üzleti tevékenysége során korlátozás nélkül felhasználhatja mindezeket.

 • Minden információ, feljegyzés, munkaanyag és egyéb dokumentum, amelyet a Giant Hill Kft., vagy közreműködői az Ügyfél részére a Tranzakció lebonyolításával összefüggésben szolgáltatnak, készítenek vagy átadnak, a Giant Hill Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ennek alapján az Ügyfél a jelen pont szerint szolgáltatott anyagokat kizárólag belső marketing és üzleti értékesítési célokra jogosult szabadon felhasználni a Giant Hill Kft. írásbeli engedélye nélkül. Az Ügyfél a Tranzakció lebonyolításával összefüggésben a Giant Hill Kft. által nyújtott (írásbeli vagy szóbeli) véleményt, tanácsot, valamint az Ügyfél és a Giant Hill Kft. között lezajlott kommunikációt nem használhat fel, nem reprodukálhat, terjeszthet, idézhet, illetőleg nem hivatkozhat semmilyen megfogalmazásban vagy jelentésben.
 •  
 • SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, BELEÉRTVE A BANKTITKOKAT, BIZTONSÁGI TITKOKAT ÉS BIZTOSÍTÁSI TITKOKAT
 •  
 • Az Ügyfél által a Giant Hill Kft. rendelkezésére bocsátott, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében bizonyos személyekhez kapcsolható adatokat (együttesen: "Személyes adatok") a Giant Hill Kft. összegyűjtheti, felhasználhatja, átadhatja, tárolhatja és más módon kezelheti (a továbbiakban együttesen: "Adatkezelés"). A Személyes adatok körébe tartozhatnak az Ügyfél képviselőivel, alkalmazottaival, személyzetével, munkacsoportjának tagjaival, ügyfeleivel és megbízottjaival kapcsolatos adatok, valamint a Giant Hill Kft. részére a Megbízási Szerződéssel összefüggésben átadott információk között szereplő Személyes adatok. Személyes adat lehet a vezetéknév, keresztnév, születési idő, személyazonosító szám, cím, állampolgárság, céges elérhetőségek, minden olyan adat, amely a törvény értelmében banktitoknak, biztonsági titoknak vagy biztosítási titoknak minősül, továbbá bármilyen kapcsolódó információ. Az Ügyfél engedélyt ad a Giant Hill Kft. részére a Személyes adatok kezelésére, és felhatalmazza a Giant Hill Kft. képviselőit és munkacsoportjának tagjait a Személyes adatoknak a Megbízási Szerződéssel összhangban történő kezelésére. A Giant Hill Kft. (mint adatkezelő) a Személyes adatokat és a Bizalmas információkat a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében kezeli, valamint gondoskodik a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai előírásoknak és szabályozásoknak való megfelelésről.
 •  
 • Az Ügyfél kijelenti, hogy a Személyes adatokat jogosult a Giant Hill Kft. részére a Megbízási Szerződés teljesítése céljából átadni, valamint, hogy a Személyes adatok összegyűjtésére és kezelésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. Az Ügyfél köteles útmutatást biztosítani a Giant Hill Kft. részére az adatkezeléssel kapcsolatban, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a Személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Giant Hill Kft. a Személyes adatok védelme érdekében az Ügyfél által adott utasításoknak megfelelő technikai, szervezeti és személyi jellegű feltételeket biztosít.
 •  
 • A fentieken túlmenően a Giant Hill Kft. jogosult az Ügyfél képviselői és kapcsolattartói Személyes adatainak (pl. vezetéknév, keresztnév, beosztás, e-mail cím és telefonszám) üzleti kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek céljából történő kezelésére, az erre vonatkozó engedély visszavonásáig.
 •  
 • IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE
 •  
 • A jelen ÁSZF és a kapcsolódó tények tekintetében a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre –, és azok szerint értelmezendőek. A Felek a Megbízási Szerződésből vagy a szolgáltatásokból fakadó, illetve azokkal kapcsolatos bármely jogvita vagy bírósági eljárás esetére a magyar bíróságok illetékességét kötik ki.
 •  
 • Az Ügyfél és a Giant Hill Kft., hogy a Megbízási Szerződésből fakadó, illetve azzal kapcsolatos jogviták, illetve követelések rendezése során a lehető legrövidebb időn belül közös megegyezésre törekszenek, és jóhiszeműen járnak el. Amennyiben egy jogvita vagy követelés rendezése nem történik meg a szóban forgó jogvita, illetve követelés kapcsán a másik Fél egyeztetésre történő felhívásának időpontjától számított 30 napon belül, a Felek bármelyike jogosult a jogvitát az illetékes magyar bíróság elé terjeszteni a jogvita rendezése érdekében. A jelen pontban foglaltak nem akadályozzák meg a Feleket abban, hogy a jogvitarendezési eljárás megkezdését megelőzően vagy azt követően bármikor szellemi tulajdonjogokkal, üzleti titkokkal, illetve bizalmas információkkal kapcsolatos bírósági eljárást indítsanak, illetve a törvény által biztosított jogokkal és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel éljenek.
 •  
 • VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS
 •  
 • Felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Giant Hill Kft. jogosult bármely harmadik személy szereplő részére szolgáltatást nyújtani, vagyis sem részben sem egészben nem jelenti a Megbízási Szerződés létrejötte és jelen ÁSZF elfogadása a Giant Hill Kft. tevékenységének korlátozását. Felek a teljes egyértelműség okán rögzítik, hogy a Giant Hill Kft. mindennemű korlátozás nélkül jogosult az Ügyfél tevékenységi körével azonos, vagy hasonló piaci szereplőktől származó megbízást vállalni, részükre szolgáltatást nyújtani és tranzakciót lebonyolítani. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a jelen szakaszban rögzített rendelkezésekhez.
 •  
 • TELJES MEGÁLLAPODÁS, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
 •  
 • A jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés képezi a Felek között fennálló teljes megállapodást a Tranzakció tárgyában, és hatályon kívül helyez minden, a Felek között korábban létrejött írásbeli és szóbeli megállapodást, kötelezettségvállalást, jognyilatkozatot a Megbízási Szerződés tárgyában, kivéve, ha a jelen ÁFSZ vagy a Megbízási Szerződés másként rendelkezik. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Giant Hill Kft. az Ügyfél kérésére már a Megbízási Szerződés aláírása előtt megkezdte a munkát (pl. adatgyűjtés, projekttervezés vagy tanácsadás a megbízás kezdetén), a Megbízási Szerződés a Szerződő Felek által a munka megkezdésekor kötött szóbeli megállapodás írásbeli megerősítésének minősül.
 •  
 • A jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés képezi az Ügyfél és a Giant Hill Kft. között fennálló teljes megállapodást a Megbízási Szerződésben meghatározott, a Giant Hill Kft. által biztosítandó szolgáltatások, projekttermékek és munkadokumentumok, valamint a Giant Hill Kft. ezzel kapcsolatos kötelezettségei kapcsán. A jelen ÁSZF alkalmazását csak jogszabályi előírások vagy a Giant Hill Kft. és az Ügyfél között létrejött kifejezett írásbeli megállapodás korlátozhatja vagy zárhatja ki. Az ÁSZF-ben nem definiált kifejezések a Megbízási Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Megbízási Szerződés között ellentmondás merül fel, a Megbízás Szerződés rendelkezései irányadók. Az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.
 •  
 • Amennyiben valamely illetékes hatóság úgy határoz, hogy a Megbízási Szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, úgy az érintett rendelkezés törlésre kerül, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is változatlanul érvényben maradnak, feltéve, hogy a szóban forgó rendelkezésből vagy annak tartalmából, illetve a rendelkezés elfogadásának körülményeiből nem következik, hogy a rendelkezés nem választható el a fennmaradó rendelkezéseitől. Ilyen esetekben a Felek oly módon módosítják a Megbízási Szerződést és a jelen ÁSZF-et, hogy az új rendelkezés joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) joghatásának.
 •  
 • Ha a Megbízási Szerződés és a jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik, a Megbízási Szerződés bármely módosítása kizárólag mindkét Fél írásbeli jóváhagyásával, a Felek meghatalmazott képviselőinek aláírásával érvényes.
 •  
 • A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
 •  
 • A Megbízási Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
 •  
 • A Megbízási Szerződés teljesítése szerződésszerűen megtörtént; vagy
 •  
 • A Felek írásbeli megállapodást kötnek a Megbízási Szerződés megszüntetéséről; vagy
 •  
 • Bármelyik Fél által a másik Félhez eljuttatott írásbeli felmondás útján, a felmondás okának feltüntetésével vagy anélkül, az értesítésnek a másik Szerződő Fél részére történő kézbesítését követő naptól számított hatvan (60) napos felmondási idő mellett; vagy
 •  
 • Mindkét Felet megilleti a Megbízási Szerződés azonnali hatályú, indokolást tartalmazó írásbeli értesítéssel történő felmondásának joga akkor, ha a másik Fél: i) megszegi a Megbízási Szerződést és a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítés kézbesítését követő 5 (öt) napon belül nem orvosolja azt (amennyiben a szerződésszegés orvosolható); és/vagy;  ii) súlyosan megszegi a Megbízási Szerződést; és/vagy; iii) csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerül, illetve bizonyíthatóan fizetésképtelenné válik. A súlyos szerződésszegés eseteit a Megbízási Szerződés tartalmazza.
 •  
 • A Szerződés súlyos megszegésének minősül különösen:

a Megbízotti Feladatok nem megfelelő, gondatlan vagy szakszerűtlen teljesítése, illetve amennyiben a Megbízott működésében súlyos hiányosságra derül fény, vagy ha a Szerződés teljesítéséhez szükséges bármely, a Megbízott által biztosítandó körülmény megszűnik.

a titoktartásra, iratkezelésre vonatkozó előírások megsértése.

a Közreműködő igénybe vételével kapcsolatos rendelkezések megszegése.

amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben tett valamely nyilatkozata valótlan vagy bármely okból valótlanná válik.

 

 • Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés megszűnik, azonban a jelen szerződésben szereplő Tranzakció tekintetében a megszűnéskor folyamatban lévő tárgyalások alapján, a megszűnés napját követően megállapodás születik Megbízott Ügyfelével, abban az esetben a Megbízott jogosult a Szerződés 5. szakaszában rögzített Díj, Sikerdíj, Megnövelt Sikerdíj összegére a vonatkozó feltételek teljesülése esetén.

 • Felek fentieken túl is rögzítik, hogy amennyiben a jelen Megbízási Szerződésben rögzített Ingatlan (vagy az azt tulajdonló gazdasági társaság) a Megbízott Ügyfele részére értékesítésre kerül, úgy a Megbízó a Díjat akkor is köteles maradéktalanul megfizetni a Megbízott részére, ha jelen Szerződés már megszűnt, vagy megszüntetésre került, a megszűnést vagy megszüntetést követő 1 (egy) év időszakban.
 •  
 • A Giant Hill Kft. azonnali hatállyal jogosult felmondani a Megbízási Szerződést az Ügyfél részére eljuttatott írásos értesítés útján, ha a Giant Hill Kft. úgy ítéli meg, hogy a körülmények megváltoztak (ideértve többek között a vonatkozó jogszabályok változásait, valamely állami szerv vagy egyéb érintett szakmai intézmény döntéséből eredő változásokat, az Ügyfél vagy annak leányvállalatai tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változásokat, illetve azokat az eseteket, amikor már a Megbízási Szerződés aláírását követően jut a Giant Hill Kft. tudomására, hogy a szolgáltatások nyújtását érintő valamely fontos információ a Megbízási Szerződés aláírását megelőzően nem állt a Giant Hill Kft. rendelkezésére, illetve nem került átadásra a Giant Hill Kft. részére), és a megváltozott körülmények között a Megbízási Szerződés bármely részének a Giant Hill Kft. által történő teljesítése törvénybe vagy egyéb szabályokba ütközne, illetve sértené a függetlenségre és a szakmai etikára vonatkozó szabályokat.
 •  
 • A Megbízási Szerződés megszűnése nem érinti az Ügyfél azon kötelezettségét, hogy a Megbízási Szerződés megszűnésének időpontjáig a Giant Hill Kft. részére megfizesse a Megbízási Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért járó díjakat. Amennyiben a Megbízási Szerződés a szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően szűnik meg, a Giant Hill Kft. a megszűnés időpontjáig teljesített időráfordításáért jogosult díjazásra, illetve a felmerült költségek megtérítésére.
 •  
 • A Feleknek a jelen ÁSZF rendelkezéseiből fakadó jogai és kötelezettségei a Megbízási Szerződés megszűnését követően hatályukat vesztik, feltéve, hogy a Megbízási Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek maradéktalanul teljesítésre kerültek; ez alól kivételt képeznek a kártérítési kötelezettséggel, titoktartással, az irányadó joggal és a jogviták rendezésével kapcsolatos rendelkezések, valamint azok a rendelkezések, amelyek természetüknél fogva a Megbízási Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
 •  
 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •  
 • A jelen ÁSZF rendelkezései 2023. október 01.. dátummal lépnek érvénybe és alkalmazandóak a Giant Hill Kft. vonatkozó szerződéseiben. A Giant Hill Kft. fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek időről időre történő módosítására, illetve további szerződési feltételekkel vagy az adott szakmai szolgáltatásokra vonatkozó feltételekkel történő kiegészítésére. Ha a módosított ÁSZF átadását követően az Ügyfél szolgáltatást rendel meg a Giant Hill Kft.-től, akkor ezzel az Ügyfél elfogadja a módosított ÁSZF-et. Amennyiben a Megbízási Szerződésben rögzített Szerződéses Időtartam alatt kerül módosításra az ÁSZF, úgy a módosításról a Giant Hill Kft. hiánytalanul értesíti szerződött Ügyfeleit.
 •  

A Felek közti, a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Félnek a Szerződésben meghatározott címére küldték, vagy más olyan címre, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten kijelöl a feladó Fél számára. A kézbesítés időpontja:


személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

ajánlott és/vagy tértivevényes postai küldemény esetén: (i) az átvétel napja; vagy (ii) a kézbesítés megkísérlésének napja, ha a címzett Fél az átvételt megtagadta; vagy (iii) egyéb okból sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) munkanap;

telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik.


Az esetleges szóbeli vagy e-mailen történő – a Szerződés szempontjából bármely okból lényeges tartalmú – értesítéseket a Felek a lehető legrövidebb időn belül igazolható módon, írásban is megerősítik. E-mail üzenetek esetében ilyen megerősítésnek tekintik a Felek azt is, ha a címzett Fél – a feladó Fél kérésére vagy anélkül – a feladó Fél üzenetére e-mailben válaszol vagy annak megérkezését az elküldés napját követő munkanapon külön e-mail üzenetben megerősíti.


A jelen Szerződést, illetve a Szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekkel kapcsolatos értesítések kizárólag írásban érvényesek és hatályosak. A teljes egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására vagy megszüntetésére, felmondására e-mail útján nem kerülhet sor.


Teljes megállapodás. A jelen Szerződés és az ÁSZF a Felek teljes megállapodását jelenti, és a Felek bármely korábbi, a Szerződés tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli korábbi nyilatkozata, kijelentése vagy megállapodása hatályát veszti a Szerződés aláírásával.

 

Módosítás. A jelen Szerződés csak a Felek írásos megállapodásával módosítható vagy egészíthető ki, a szóban közölt „módosítás” érvénytelen.


A Szerződés szerkezete. A jelen Szerződés szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, a Szerződés tartalmára kihatása nincs.


Jogutódlás, jogok átruházása. A Felek esetleges jogutódait megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a jelen Szerződés alapján a Feleket megillették vagy terhelték. A Fél a jelen Szerződésből eredő jogait, követeléseit a másik Fél kifejezett, előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedményezheti és más jogcímen sem ruházhatja át. A másik Fél az ilyen jóváhagyás megadásáról saját kizárólagos mérlegelési (diszkrecionális) jogkörében jogosult dönteni, és az ilyen hozzájárulás nélkül az érintett szerződések nem jönnek létre.


A Felek nyilatkozatai. A Felek kijelentik, hogy (i) a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek, valamint a Szerződés megkötése és teljesítése során mindenben a vonatkozó jogszabályoknak és más előírásoknak megfelelően járnak el; (ii) a Díjat valamennyi körülmény alapos mérlegelésével és figyelembe vételével állapították meg, azt teljes mértékben megfelelőnek, elegendőnek tartják; (iii) fizetőképesek, illetve a nem állnak csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.


Felek megállapodnak, egyben kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkoznak, hogy amennyiben a Megbízó az érintett Tranzakcióval összefüggésben a Megbízott részére nem vagy nem megfelelő – így különösen, de nem kizárólagosan hibás vagy késedelmes – adatokat, iratokat vagy tájékoztatást ad, úgy a Megbízottat semminemű felelősség nem terheli. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Tranzakció meghiúsulása a jelen szakaszban szabályozott Megbízói magatartásra vezethető vissza, úgy a Megbízottat sem részben sem egészben nem terheli felelősség.

Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét. A Szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek a Szerződést egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egyéb érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

Jogszabályi utalás. A jelen Szerződésre és annak értelmezésére, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre amagyar jog szabályai irányadók és Felek egyúttal kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.

 

Budapest, 2023. október 10.


A fentiekben részletezett Általános Szerződési Feltételeket megkaptam és megismertem, egyben az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket minden tekintetben megértettem és elfogadom.


Kelt: Budapest, 2023. október 10.__________________________________